Кафедра тарихи

Биринчи кафедра мудири – Сергей Андреевич Молчанов (1886-1963йй.)- тиббиёт фанлар номзоди, профессор. 1911 йилда КАЗАНЬ ШАХРИ Дорилфунуни Медицина факультетини тугатган. 1923 йилда тиббиёт фанлар номзодлик диссертациясини химоя килган. 50 дан ортик босма ишлар чикарган, асосан топография ва махаллий патология буйича. Тер ива ички аъзолар лейшманиозида рентген нурлари билан даволашни ишлаб чиккан. Турли касалликларни кузгалтирадиган турли инфекцион агентларга рентген нурларини таъсирини урганган.Охирги йилларда рентген томография муаммолари устида куп ишлаган ва биринчилар орасида томографияни клиникада куллаган. 5 фанлар доктори ва 5 тиббиёт фанлар номзоди тайёрлаган. 1937-1938йй.да – Педиатрия факултети декани булиб ишлаган.

Бу йилларда кафедра кошида Б.Н.Калмыков, М.Н.Кочергина, Д.Н.Максумов, Д.М.Абдурасулов, Ш.И.Абрамов, А.А.Аджимоллаев, И.П.Сопильняклар фаолият юритган.

Джалал Насирович Максумов (1920-1999)- тиббиёт фанлар доктори, профессор, Узбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоби. Улуг ватан уруши катнашчиси. 1942 йилда 1 ТошДавМИни тугатган. 1948 йилда номзодлик диссертациясини химоялаган. 1952 йилда докторлик диссертациясини химоялаган. Ошкозонни усма касалликлари рентген ташхисини мунтазам ишлаб чиккан. Охирги йилларда упка майдонида шарсимон сояларни дифференциал ташхиси устида куп ишлаган. Нур ташхиси буйича узбек тилида чиккан охирги укув кулланмани авторларидан бири булган. Куп вакт давомида Узбекистон рентгенологлар хайъатини раиси булган. Узбекистон Республикаси ССВ УМК ни раиси булиб ишлаган. 3 тиббиёт фанлар доктор ива 20 тиббиёт фанлар номзоди тайёрлаган.

1966 йилда рентгенологик хизматни кайта узгартилиши утказилган хамда кафедра рахбарлиги марказлаштирилган. Шу вактда 15 та янги рентген хона очилган, улар янги асбоб ускуналар билан таъминланган. 1990 йилда кафедра базасида янги сцинтиография булими очилган ва 1996 йилгача гамма-камера ишлаган.

1997 йилдан кафедрани тиббиёт фанлар доктори, профессор Ходжибеков Марат Худойкулович бошкаради. Профессор М.Х. Ходжибеков 1942 йилда тугилган. 1965 йилда Андижон Медицина институтини тугатган. 1971 йилда тиббиёт фанлар номзодлик диссертациясини ёклаган. 1985 йилда Москва шахрида юрак тугма нуксонларини ангиография ёрдамида даволаш тугрисида  докторлик диссертациясини ёклаган.  М.Х. Ходжибеков патологик жараёнларни радионуклид ва ултратовуш ташхиси буйича 100дан ортик ёзма ишни автори. 1 тиббиёт фанлар доктор ива 22 тиббиёт фанлар номзоди тайёрлаган. 1980-1990 йилларда РУ ССВ УМК ни раиси. 1990-1999 йилларда институт илмий ишлари буйича проректор. 1999 йилдан Согликни Саклаш Вазири уринбосари.

1998 йилда кафедра кошида замонавий Siemens фирмаси ишлаб чиккан < Magnetom Open Viva> магнит резонанс томографи ишламокда.

2005 йилда биринчи ва иккинчи тиббиёт институтлари базасида Тошкент Тиббиёт Академияси тузилди ва кафедра Онкология кафедраси билан кушилди ва Онкология ва нур ташхиси деб атала бошлади.  2010-  2018 йилгача кафедрани профессор Атаханова Н.Э. бошкарди.

2018 йил сентябрь ойидан яна кайтадан Тиббий радиология кафедраси тузилди Хозирги кунда кафедра мудири доцент Исмаилова М.Х.

Кафедрада   доцент Б.Р. Ахмедов, ассистентлар   Зулпикариев Д.Д., Раманова Г.Э., Шихов Ё.У., Ходжанова Г.А ва бошкалар ишламокда.

Кафедрада куп йиллик илмий, укув, кадрлар тайёрлаш ва амалий анъаналар сакланиб келмокда. Хозирги кунда кафедра ходимлари тизза бугими касалликларини янги визуализация усуллари устида, чанок-сон бугими дегенератив касалликларини янги визуализация усуллари, кул ва кафт бугимлари касалликларини ультрасонографик  ва магнит-резонанс ташхиси, бурун атрофидаги бушликлар ультрасонографик  ва магнит-резонанс ташхиси устидан илмий ва амалий иш олиб борилмокда. Тепа-Чакка бугими касалликларини комплекс ташхиси ва куз косаси касалликларини ташхиси буйича номзодлик диссертациялари химоя килинди.

2000 йилдан кафедра асосида <<Клиник радиология>> буйича 3 йиллик магистратура очилган.

<<Пастки жаг чакка бугими  патологияларини аниклаш ахамияти>> мавзуcида кандидатлик диссертацияси химоя килинди.

2003 йилда кафедрада Kуз соккаси касалликлари комплекс нур ташхиси мавзуcида кандидатлик диссертацияси химоя килинди.

2004 йилда кафедрада << Гаймор бушликлари яллигланиш касалликларида сонографиянинг роли>> << Тос-чанок бугими дегенератив-дистрофик касалликларида сонография ва МРТ нинг роли>> , <<Ревматоид артритда кул панжаси бугимлари сонография ва МРТси>> .

2012 йилда «Бачадон полипсимон усмалари эрта ташхислаш усуллари» мавусида илмий иш химоя килинди.

Хозирда кафедрада барча ходимлари илмий йуналишлари буйича иш олиб бормокда.

Кафедра мудири                                                  Исмаилова М.Х.